Celkový přehled
standardních analýz
rozborů a zkoušek
2024

V přehledu jsou uvedeny interní kódy, pod kterým je daná analýza vedena ve VÚPS, metodiky podle níž se provádí a odkazy na příslušné oddělení, které ji realizuje. Analýzy, které jsou zde uváděné, jsou na ústavu běžně dostupné. Špičkové přístrojové vybavení a schopnosti našich pracovníků umožňují realizovat i řadu nestandardních či ve výčtu neuváděných analýz a pokusů. V případě dlouhodobé a množstevně zajímavé zakázky  je možné zavést a akreditovat i některé další metody a zkoušky rostlinného materiálu.

AZL Brno: Jana Vaňková
azlbrno@nullbeerresearch.cz
Mostecká 971/7, 614 00 Brno
+420 545 214 110

AZL Praha: Eva Kormošová, Eva Küblová
azlpraha@nullbeerresearch.cz
Lípová 511/15, 120 00 Praha
+420 224 900 151

mibi/TechP: Petra Kubizniaková
kubizniakova@nullbeerresearch.cz
Lípová 511/15, 120 00 Praha
+420 224 900 132

I.  PIVOVARSKO-SLADAŘSKÉ ROZBORY
A. JEČMEN A OSTATNÍ PLODINY
Ječmen a ostatní obiloviny
Kód Mechanický rozbor Oddělení Metoda
A0101 Třídění sladovnického ječmene AZL Brno EBC 3.11.1
A0102 Hmotnost 1000 zrn AZL Brno EBC 3.4
A0103 Objemová hmotnost AZL Brno MEBAK R-200.10.020
A0104 Třídění sladovnického ječmene AZL Brno ČSN 46 1100-5
A0105 Hodnocení napadení škůdci AZL Brno ČSN 46 1011/3 čl.1
A0106 Moučnatost (LTm) AZL Brno VÚPS
A0107 Přítomnost živých škůdců AZL Brno PSA
A0108 Objemová hmotnost (přístrojem GAC 2100) AZL Brno VÚPS
A0109 Testovací vzorek pro detekci vad zrna ječmene AZL Brno ČSN 46 1100-5
Kód Fyziologický rozbor Oddělení Metoda
A0201 Klíčivost (H2O2) AZL Brno EBC 3.5.2/ČSN 46 1011-13
A0202 Citlivost na vodu AZL Brno EBC 3.6.2
A0203 Energie, index a rychlost klíčení AZL Brno EBC 3.7/ČSN 46 1011-14
A0204 Aktivita beta-glukanasy (set Megazyme) AZL Brno VÚPS
A0205 Aktivita beta-amylasy (set Megazyme) AZL Brno VÚPS
A0206 Aktivita lipoxygenasy AZL Brno VÚPS
A0207 Aktivita superoxid dismutasy (set Ransod) AZL Brno VÚPS
A0208 Aktivita alfa-amylasy  (set Megazyme) AZL Brno VÚPS
A0209 Porostlost (Falling number) AZL Brno ČSN 56 6637
Kód Složení zrna Oddělení Metoda
A0301 Obsah vody (vážkově) AZL Brno EBC 3.2
A0302 Obsah vody (NIR) AZL Brno EBC 3.13
A0304 Obsah dusíkatých látek (NIR) AZL Brno EBC 3.13
A0305 Beta-glukany (SFA/FIA) AZL Brno EBC 3.10.2
A0306 Škrob (Ewers) AZL Brno VÚPS
A0307 Škrob (NIR) AZL Brno VÚPS
A0308 Pentosany (Douglas) AZL Brno VÚPS
A0309 Vitamin E AZL Brno VÚPS
A0313 Trans-2-nonenal AZL Brno VÚPS
A0314 Lepek AZL Brno VÚPS
A0315 Obsah dusíkatých látek (Kjeldahl) AZL Brno EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1
A0316 Šťavelany v obilovinách AZL Brno VÚPS
Kód Identifikace odrůdy Oddělení Metoda
A0401 Identifikace odrůd ječmene metodou gelové elektroforézy AZL Brno EBC 3.12
A0402 Identifikace odrůd ječmene a sladu metodou PCR AZL Brno MEBAK 1.6.2
Ověření deklarace (nutno uvést hledanou odrůdu)
Kód Mykotoxiny Oddělení Metoda
A0518 Reziduální analýza LC/MS (1 mykotoxin) AZL Brno VÚPS
A0519 Reziduální analýza (2 mykotoxiny ) AZL Brno VÚPS
A0520 Reziduální analýza (3 mykotoxiny ) AZL Brno VÚPS
A0521 Reziduální analýza (4 mykotoxiny ) AZL Brno VÚPS
A0522 Reziduální analýza (5 mykotoxinů ) AZL Brno VÚPS
A0523 Reziduální analýza (6 - 10 mykotoxinů ) AZL Brno VÚPS
A0524 Reziduální analýza (> 10 mykotoxinů ) AZL Brno VÚPS
A0516 Cytochalasin E AZL Brno VÚPS
A0525 Námelove alkaloidy metodou LC/MS v obilovinách a krmivu AZL Brno VÚPS
A0526 Námelová sklerocia v nezapracovaných obilovinách AZL Brno VÚPS
Seznam mykotoxinů: deoxynivalenol; ochratoxin A; aflatoxiny B1, B2, G1, G2; zearalenon; T-2 a HT-2 toxin; fumonisiny B1, B2, B3; nivalenol; patulin; sterigmatocystin; citrinin; fusarenon X; 3,15-ADONs; DON-3-glukosid; diacetoxyscirpenol; alpha-zearalenol; beta-zearalenol; ochratoxin B; neosolaniol, aflatoxin M1.
Kód Rezidua pesticidů Oddělení Metoda
A0608 Multreziduální analýza reziduí pesticidů (LC/MS a GC/MS) AZL Brno ČSN EN 15662
A0609 Glyfosát (LC/MS) AZL Brno VÚPS
A0610 Chlormekvát a mepikvát (LC/MS) AZL Brno VÚPS
Kód Namořenost osiva Oddělení Metoda
A0834 Stanovení namořenosti osiva (1 účinná látka) série 1-5 vzorků AZL Brno VÚPS
A0835 Stanovení namořenosti osiva (1 účinná látka) série 6 a více vzorků AZL Brno VÚPS
A0815 Identifikace účinné látky v namořeném osivu AZL Brno VÚPS
Seznam účinných látek: Tebuconazol, Difenoconazol, Triticonazol, Fludioxonil, Thiamethoxam, Beta-cyfluthrin, Carboxin, Imidacloprid, Cyproconazol, Prochloraz, Metalaxyl M, Triadimenol, Fuberidazol, Ipconazol, Fluxapyroxad, Cypermethrin.
Kód Ostatní kontaminanty Oddělení Metoda
A0901 Akrylamid AZL Brno VÚPS
A0902 3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol) AZL Brno VÚPS
A0903 Ergosterol AZL Brno VÚPS
B. SLAD A SLADINA  
Kód Mikrosladování Oddělení Metoda
B0101 1 vzorek (0,5 - 1,0 kg) AZL Brno MEBAK R-110.00.008
B0102 1 vzorek (1 kg) AZL Brno MEBAK R-110.00.008
B0105 Vytřídění vzorku zrna do 1 kg na požadovanou velikost** AZL Brno
B0106 Srovnávací vzorek sladu (500 g) AZL Brno
** Předpokládá se, že v případě sladovnického ječmene je dodán podíl zrna nad 2,5 mm. Dodané zrno obilnin je před sladováním vytříděno na požadovanou velikost jen na základě objednávky zákazníka
Kód Mechanický rozbor Oddělení Metoda
B0201 Třídění sladu AZL Brno EBC 4.22
B0202 Obsah nečistot (zlomky, příměsi) (vizuálně) AZL Brno VÚPS
B0203 Hmotnost 1000 zrn AZL Brno EBC 4.4
B0204 Objemová hmotnost AZL Brno MEBAK R-110.24.011
B0205 Povaha endospermu - moučnatost AZL Brno MEBAK R-200.12.800
B0206 Vývin střelky AZL Brno MEBAK R-200.15.733
B0207 Třídění šrotu AZL Brno VÚPS
B0208 Plísňové kontaminace (vizuálně) (100g) AZL Brno VÚPS
B0209 Plísňové kontaminace (vizuálně) (200g) AZL Brno VÚPS
B0210 Barva endospermu AZL Brno MEBAK R-200.13.731
B0211 Červená zrna AZL Brno VÚPS
Přítomnost živých škůdců viz oddíl A
Kód Složení sladu Oddělení Metoda
B0301 Obsah vody AZL Brno EBC 4.2
B0304 Beta-glukany (SFA/FIA) AZL Brno EBC 3.10.2
B0305 Dimethylsulfid (DMS) AZL Brno MEBAK R-200.29.153
B0306 Prekurzory dimethylsulfidu (PDMS) AZL Brno MEBAK R-200.29.153
B0307 Obsah oxidu siřičitého AZL Brno VÚPS
B0308 Šťavelany ve sladu AZL Brno VÚPS
B0310 Vitamin E AZL Brno VÚPS
  Rezidua pesticidů viz oddíl A  
  Mykotoxiny viz oddíl A  
Kód Identifikace odrůdy Oddělení Metoda
B0402 Orientační stanovení deklarované odrůdy sladu metodou gelové elektroforézy (z 15 zrn ) AZL Brno EBC 3.12
Kód Extrakt Oddělení Metoda
B0501 Příprava sladiny AZL Brno/Praha EBC 4.5.1
B0502 Doba zcukření AZL Brno EBC 4.5.1
B0503 Extrakt sladu (vč.přípravy kongresní sladiny) AZL Brno/Praha EBC 4.5.1
B0504 Extrakt speciálních sladů (vč. přípravy sladiny) AZL Brno EBC 5.2
B0505 Relativní extrakt při 45 °C AZL Brno MEBAK 3.1.4.11
B0506 Extrakt při 65 °C AZL Brno EBC 4.6
B0507 Extrakt žitného fermentovaného sladu (GOST) AZL Brno GOST
B0508 Relativní extrakt speciálních sladů při 45 °C AZL Brno MEBAK 3.1.4.11
Kód Analýza sladiny Oddělení Metoda
B0601 Čirost sladiny (nefelometrem) AZL Brno EBC 9.29
B0602 Vůně sladiny AZL Brno EBC 4.5.1
B0603 Čirost sladiny (vizuálně) AZL Brno EBC 4.5.1
B0604 Doba stékání sladiny AZL Brno EBC 4.5.1
B0605 Vůně, čirost a doba stékání sladiny (vizuálně) AZL Brno EBC 4.5.1
B0607 Barva sladiny (kolorimetr) AZL Brno EBC 4.7.2
B0608 Barva sladiny po povaření AZL Brno MEBAK R-205.08.110
B0609 Barva speciálních sladů AZL Brno EBC 5.6
B0611 Viskozita sladiny AZL Brno/Praha EBC 4.8
B0612 Viskozita sladiny při 65 °C AZL Brno EBC 4.8
B0613 pH sladiny AZL Brno/Praha EBC 4.18
B0614 Acidita sladiny GOST AZL Brno DSTU 4282:2004
B0615 Acidita žitného fermentovaného sladu (GOST) AZL Brno GOST
B0616 Celkové polyfenoly ve sladině AZL Brno MEBAK 2.16.1
B0618 Pentosany (Douglas) AZL Brno VÚPS
B0629 Trans-2-nonenal AZL Brno VÚPS
B0630 Barva sladiny (spektrofotometr) AZL Brno EBC 8.5
B0631 Barva sladiny po povaření (spektrofotometr) AZL Brno EBC 4.19
B0632 Barva žitného fermentovaného sladu (GOST) AZL Brno GOST
B0633 Šťavelany ve sladině AZL Brno VÚPS
Kód Aktivita amylolytických enzymů Oddělení Metoda
B0701 Diastatická mohutnost AZL Brno EBC 4.12
B0702 Aktivita alfa-amylasy (set Megazyme) AZL Brno VÚPS
B0704 Aktivita beta-amylasy (set Megazyme) AZL Brno VÚPS
B0705 Aktivita limitní dextrinasy (set Megazyme) AZL Brno VÚPS
B0706 Aktivita alfa-amylasy AZL Brno EBC 4.13
Kód Aktivita ostatních enzymů Oddělení Metoda
B0801 Aktivita lipoxygenasy AZL Brno VÚPS
B0802 Aktivita superoxid dismutasy (set Ransod) AZL Brno VÚPS
B0803 Aktivita beta-glukanasy (set Megazyme) AZL Brno VÚPS
Kód Cytolytické rozluštění (Odbourávání buněčných stěn) Oddělení Metoda
B0901 Rozdíl extraktů (vč. přípravy sladiny) AZL Brno EBC 4.5.2
B0902 Friabilita, sklovitost a homogenita friabilimetrem AZL Brno EBC 4.15
B0903 Friabilita AZL Brno EBC 4.15
B0904 Modifikace a homogenita (Carlsberg) AZL Brno EBC 4.14
B0906 Beta-glukany ve sladině (SFA/FIA) AZL Brno EBC 8.13.2
B0907 Beta-glukany ve sladině při 65 °C (SFA/FIA) AZL Brno EBC 8.13.2
β-glukanový gel viz H77
Kód Proteolytické rozluštění Oddělení Metoda
B1007 Alfa-aminodusík (ninhydrin) AZL Brno EBC 4.10
B1008 Celkový dusík (Kjeldahl) AZL Brno EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1
B1009 Rozpustné dusíkaté látky (Kjeldahl) AZL Brno EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1
B1010 Kolbachovo číslo (Kjeldahl) AZL Brno EBC 3.3.1, 4.3.1, 4.9.1
Kód Zkvasitelnost sladiny Oddělení Metoda
B1101 Fermentabilita AZL Brno VÚPS
B1102 Dosažitelný stupeň prokvašení AZL Brno VÚPS
Kód Gushing Oddělení Metoda
B1202 Gushing (metoda Carlsberg) AZL Brno EBC 4.24
B1203 Gushing (metoda Carlsberg, modifikovaná) AZL Brno MEBAK R-200.31.020
B1204 Gushingový potenciál ječmene AZL Brno VÚPS
H73 Gushing v pivu AZL Brno VÚPS
ICP -MS ( Mn, As, Cr, Ni, Al, Zn, Cu, Fe, Cd, Pb, Se, Co, Sn, Mo)
K02 Mineralizace vzorku k analýze ICP AZL Praha VÚPS
K94 Stanovení 10 kovů (As, Cr, Ni, Al, Zn, Cu, Fe, Cd, Pb, Sn) AZL Praha VÚPS
K95A Stanovení 3-4 kovů (As, Cd, Pb, Sn) AZL Praha VÚPS
K96 Stanovení 1-2 kovů dle výběru AZL Praha VÚPS
K05 Stanovení Hg (studené páry AMA) AZL Praha VÚPS
C. SLADOVÉ VÝTAŽKY
Kód Analýza - zkouška Oddělení Metoda
C0101 Obsah vody a extrakt AZL Brno/Praha VÚPS
C0102 Diastatická  mohutnost AZL Brno EBC 4.12
C0104 Barva sladového výtažku AZL Brno EBC 6.9
C0201 Obsah vody v kukuřici AZL Brno EBC 6.2.2
C0202 Extrakt kukuřičného sladu: enzymatická metoda AZL Brno EBC 6.5
C0203 Tuk v kukuřici AZL Brno EBC 6.10
D. CUKR
Kód Analýza - zkouška Oddělení Metoda
D01 Extrakt AZL Praha VÚPS
D02 Obsah sacharidů v tekutém cukru (viz K32) AZL Praha VÚPS
E. CHMEL A CHMELOVÉ PREPARÁTY  
Kód Analýza - zkouška Oddělení Metoda
E01 Konduktometrická  hodnota chmele AZL Praha EBC 7.5
E02 Hořké kyseliny (alfa+beta), HPLC AZL Praha EBC 7.7
E07 Dusičnany (HPLC) ve chmelu (viz K37) AZL Praha VÚPS
E09 Hořké kyseliny HPLC a KH (E02 a E08) AZL Praha EBC 7.7, 7.5
E12 Konduktometrická hodnota chmelového extraktu (konduktometrická titrace) AZL Praha EBC 7.5
E15 Obsah vody (gravimetrie) AZL Praha EBC 7.2
E16 Index skladovatelnosti chmele (UV) AZL Praha EBC 7.13
K29A Chmelové silice ve chmelu (beta-farnesen, linalool a další) (GC-MS) AZL Praha VÚPS
E18 Antiradikálová aktivita (DPPH) AZL Praha VÚPS
E19 Multireziduální analýza pesticidů (51 složek) ve chmelu, pivu a v
nápojích na bázi piva
AZL Praha VÚPS
Mykotoxiny viz oddíl A AZL Brno
 
ICP - MS (Fe, Mn, As, Cr, Ni, Al, Zn, Cu, Cd, Pb, Se, Co, Mo, Sn)
K02 Mineralizace vzorku (chmel, slad, ječmen, kvasnice) k analýze ICP AZL Praha VÚPS
K94 Stanovení 10 kovů (As, Cr, Ni, Sn, Zn, Cu, Fe, Cd, Pb, Se) AZL Praha VÚPS
K05 Stanovení Hg (studené páry AMA) AZL Praha VÚPS
F. VODA  
Kód Analýza - zkouška Oddělení Metoda
F10
I. Posouzení varní vody - malý rozbor (obsahuje analýzy níže a vypracování posudku)
AZL Praha VÚPS
F01 Alkalita zbytková AZL Praha VÚPS
F05 Tvrdost přechodná (alkalita) AZL Praha VÚPS
F06 Tvrdost celková AZL Praha VÚPS
K03A Stanovení Ca metodou AAS AZL Praha EBC 9.13-9.20
K03A Stanovení Mg metodou AAS AZL Praha EBC 9.13-9.20
F04F Dusičnany (kyvetový test Spectroquant) Merck Spectroquant
H15 pH vody AZL Praha VÚPS
F11 II. Posouzení varní vody - velký rozbor (obsahuje analýzy níže a vypracování posudku) AZL Praha
K93 Stanovení Fe, Mn, (ICP-MS) a Ca, Mg, Na, K (AAS) AZL Praha VÚPS
F04F Dusičnany (kyvetový test Spectroquant) Merck Spectroquant
F01 Alkalita zbytková AZL Praha VÚPS
F04A Chloridy (kyvetový test Spectroquant) AZL Praha Merck Spectroquant
F04B Hydrogenuhličitany (kyvetový test Spectroquant) AZL Praha Merck Spectroquant
F04C Amonné ionty (kyvetový test Spectroquant) AZL Praha Merck Spectroquant
F04D Dusitany (kyvetový test Spectroquant) AZL Praha Merck Spectroquant
F04E Sírany (kyvetový test Spectroquant) AZL Praha Merck Spectroquant
F06 Tvrdost celková AZL Praha VÚPS
F05 Tvrdost přechodná (alkalita) AZL Praha Merck Spectroquant
H15 pH vody AZL Praha VÚPS
G.  MLÁTO, PROVOZNÍ KVASNICE
 
Kód Analýza - zkouška Oddělení Metoda
G01 Voda (mláto, kvasnice) AZL Praha VÚPS
G02 Extrakt vyloužitelný  (mláto) AZL Praha VÚPS
G03 Extrakt celkový  (mláto) AZL Praha VÚPS
G04 Voda (kvasnice) AZL Praha VÚPS
G05 Dusíkaté látky (Kjeldahl) / Bílkoviny (mláto, kvasnice) AZL Praha VÚPS
G06 Popel (mláto, kvasnice) AZL Praha VÚPS
K02 Mineralizace vzorku k analýze ICP-MS AZL Praha VÚPS
K95A Stanovení 4 kovů (As, Cd, Pb, Sn) AZL Praha VÚPS
K96 Stanovení 2 kovů (dle výběru) AZL Praha VÚPS
K05 Stanovení Hg (studené páry AMA) AZL Praha VÚPS
K76 Stanovení fluoru v mlátu, sladovém květu a kvasnicích (GC-FID) AZL Praha VÚPS
Mykotoxiny viz oddíl A
H.  MLADINA A PIVO  
Kód Základní rozbory Oddělení Metoda
H01 Extrakt kapalného vzorku AZL Praha EBC 8.3
H01A Extrakt mladiny AZL Praha EBC 8.3
H01B Extrakt sladiny AZL Praha EBC 8.3
H02 EPM - Původní extrakt piva  (destilační metodou)* AZL Praha EBC 9.2.1,  9.4
H02A EPM - Původní extrakt piva  (fyzikální metodou)* AZL Praha EBC 9.43
H44 Energetická hodnota (pokud je současně objednán rozbor dle H02A – zdarma) AZL Praha VÚPS
H03 Dosažitelné prokvašení AZL Praha EBC 9.7
H04 Hořké látky (izosloučeniny) AZL Praha EBC 9.8
H14 Barva spektrofotometricky AZL Praha EBC 9.6
H15 pH AZL Praha EBC 9.35
H24 Zákal (čirost) piva AZL Praha EBC 9.29
* Rozbor rovněž zahrnuje: extrakt zdánlivý a skutečný, alkohol, prokvašení zdánlivé a skutečné
 Kód Další kvalitativní analýzy
 Oddělení Metoda
H40
Oxid uhličitý (CarboQC) AZL Praha MEBAK 2.26.1.5
H33 Oxid siřičitý celkový (potenciometrický) AZL Praha EBC 9.25.1
H56 Titrační kyselost (acidita) AZL Praha VÚPS
H30 Pěnivost na přístroji NIBEM AZL Praha MEBAK 2.18.2
H09 Popel v pivu (gravimetrie) AZL Praha VÚPS
H27 Viskozita AZL Praha EBC 8.4
H37 Číslo kyseliny thiobarbiturové (TBA) AZL Praha VÚPS
H42 Kaly v mladině AZL Praha VÚPS
H76 Objem plnění spotřebitelského obalu AZL Praha VÚPS
H78 Důkaz pasterace piva AZL Praha VÚPS
       
Kód Hořké kyseliny Oddělení Metoda
K35 Hořké kyseliny (alfa+beta), HPLC (viz E02) AZL Praha EBC 7.7
K45 Hořké kyseliny v pivu (pouze iso-alfa) HPLC AZL Praha EBC 7.8
K45A Hořké kyseliny v pivu (alfa, iso-alfa) HPLC AZL Praha EBC 7.8
K45B Hořké kyseliny v pivu (stereoisomery) HPLC AZL Praha VÚPS
K45C Hořké kyseliny v pivu (tetrahop) HPLC AZL Praha EBC 7.9
Kód Sacharidické látky Oddělení Metoda
H05 Zcukření jódovou zkouškou AZL Praha VÚPS
H23 Alfa-glukany podle Heidricha AZL Praha VÚPS
H51 Stanovení jodového čísla spektrofotometricky AZL Praha MEBAK 2.3
A0308 Pentosany (Douglas) AZL Brno VÚPS
K32 Cukry a oligosacharidy do DP 10  vč. polyolů v kapalné matrici (HPLC) AZL Praha VÚPS
K32B Cukry v pivu a sladových nápojích (sacharóza, fruktóza, glukóza, maltóza) AZL Praha VÚPS
K32C Celkové sacharidy včetně polyolů  (enzymaticky) AZL Praha VÚPS
K32D Celkové sacharidy bez polyolů (enzymaticky) AZL Praha VÚPS
K74 Glycerol v pivu (polyol) AZL Praha VÚPS
Kód Dusíkaté látky Oddělení Metoda
H06 Celkový dusík dle Kjeldahla (bílkoviny) AZL Praha EBC 9.9.1
H07 Koagulovatelný dusík AZL Praha MEBAK 2.6.2
H08 Volný aminodusík - FAN (ninhydrinová metoda) AZL Praha EBC 9.10/MEBAK 2.6.4.1.1
H12 Bílkovinný dusík MH nad 5 000 (CBB) AZL Praha VÚPS
H58 Senzitivní proteiny v pivu nefelometricky AZL Praha EBC 9.40
Kód Látky fenolového typu Oddělení Metoda
H20 Anthokyanogeny AZL Praha MEBAK 2.16.2
H21 Celkové polyfenoly AZL Praha EBC 8.12.9
H22 Flavanoidy AZL Praha EBC 9.12.
H52 Tanoidy AZL Praha MEBAK 2.16.3
H67 Prenylflavanoidy (xanthohumol, isoxanthohumol) (HPLC - MS) AZL Praha VÚPS
Kód Zákaly, koloidní stabilita Oddělení Metoda
H16 Síranový test objektivní AZL Praha MEBAK 2.14.2.4
H25 Šokovací zkouška, předpověď koloidní stability AZL Praha VÚPS
H26 Sledování koloidní trvanlivosti AZL Praha VÚPS
H65 Šťavelany v meziproduktech piva, pivu a ostatních nápojích AZL Brno VÚPS
H77 Stanovení β-glukanového gelu AZL Brno MEBAK 2.5.5
Kód Antioxidační kapacita Oddělení Metoda
H41 Oxidoredukční kapacita spektrofotometricky AZL Praha MEBAK 2.15.1
E18 Antiradikálová aktivita (DPPH) AZL Praha VÚPS
Kód Senzoricky významné látky Oddělení Metoda
K47 Diacetyl a 2,3-pentandion (vicinální diketony pomocí GC) AZL Praha EBC 9.24.2
K14 Dimethylsulfid volný v mladině a pivu AZL Brno/Praha MEBAK 2.23.1.1
K15 Dimethylsulfid a jeho prekursory v mladině a pivu AZL Brno/Praha MEBAK 2.23.1.2
K10 Senzoricky významné látky v alk.nápojích (alkoholy a estery) AZL Praha VÚPS
K24A Nižší mastné kyseliny AZL Praha VÚPS
K24B Nižší a vyšší mastné kyseliny AZL Praha VÚPS
K13 Karbonylové látky - jednotlivě (cca 15 látek) AZL Praha VÚPS
K41A Hydroxymethylfurfural (HPLC) AZL Praha MEBAK 2.23.3
K71 Dusíkaté heterocykly v pivu (GC - MS) AZL Praha VÚPS
K60 Aminokyseliny (HPLC-FL) AZL Praha VÚPS
H75 Vybrané organické kyseliny v pivu a nápojích AZL Brno VÚPS
Seznam org. kyselin: jablečná; jantarová; mléčná; octová; citronová
K29 Vybrané silice v pivu metodou GC-MS AZL Praha VÚPS
H72 Sirné těkavé látky AZL Brno VÚPS
Kód Vitamíny Oddělení Metoda
K42 Vitaminy B1 , B2  a B6  (HPLC) AZL Brno VÚPS
K42A Vitamin B12 (HPLC) AZL Brno VÚPS
Kód Kontaminanty Oddělení Metoda
K07A N-nitrosodimethylamin (NDMA) v pivu, sladu, ječmeni (GC-NCD) AZL Praha MEBAK 2.6.4.2 modif. VÚPS
K07B Stanovení NDMA a o ostatních těkavých N-nitrosaminů v pivu, sladu, ječmeni (GC-NCD) AZL Praha MEBAK 2.6.4.2 modif. VÚPS
K07C Stanovení NDMA a o ostatních těkavých N-nitrosaminů ve vzduchu (GC-NCD) AZL Praha MEBAK 2.6.4.2 modif. VÚPS
K07D Stanovení NDMA ve vodě (GC-NCD) AZL Praha
K07E Stanovení NDMA a o ostatních těkavých N-nitrosaminů ve vodě (GC-NCD) AZL Praha
K08 Stanovení NDMA a o ostatních těkavých N-nitrosaminů v pryžích (GC-NCD) AZL Praha EN 12868/VÚPS
K09 Celkové N-nitrososloučeniny (ATNC) AZL Praha BRI
K18 Polychlorované bifenyly - jednotlivé kongenery (GC-ECD) AZL Praha VÚPS
K20A Alifatické chlorované uhlovodíky v nápojích (GC-ECD) AZL Praha VÚPS
K20B Nižší těkavé halogenuhlovodíky ve varní vodě AZL Praha VÚPS
K23 Estery kyseliny ftalové AZL Praha VÚPS
K26 Halogenoctové kyseliny AZL Praha VÚPS
K30 Aromatické uhlovodíky (PAU) (9 základních - fluorescenční HPLC) AZL Praha VÚPS
K31B Histamin a tyramin (biogenní aminy - HPLC) AZL Praha VÚPS
K36 Dusičnany v kapalných vzorcích včetně přípravy vzorku (HPLC-UV) AZL Praha MEBAK 2.22.1 modif. VÚPS
K37 Dusičnany v pevných vzorcích včetně přípravy vzorku (HPLC-UV) AZL Praha MEBAK 2.22.1 modif. VÚPS
K48 Těkavé organické látky (benzen, toluen, xyleny) (GC-MS) AZL Praha VÚPS
K89 Melamin v pivu a nápojích na bázi piva (GC-MS) AZL Praha VÚPS
K90 Methanol v kvašených nápojích a destilátech (GC-FID) AZL Praha VÚPS
K91 Furan v pivu (GC-FID) AZL Praha VÚPS
K99 Benzen a styren (GC-MS) AZL Praha VÚPS
K100 Chlorečnany (ITP) AZL Praha VÚPS
K101 Stanovení bisfenolu A (BPA, BPF, BADGE a BFDGE včetně metablitů) (HPLC-MS) AZL Praha VÚPS
Pesticidy v pivu viz E19
Akrylamid v pivu viz A0901
Kód Aditivní látky
Oddělení Metoda
K33 Aditivní látky (kys.benzoová, kys. sorbová) v nápojích (HPLC-UV) AZL Praha VÚPS
K34 Aditivní látky (kys. askorbová) v nápojích (HPLC-UV) AZL Praha VÚPS
K81 Rebaudiosid A v pivu a nealkonápojích (HPLC-UV) AZL Praha VÚPS
Kód Alergeny Oddělení Metoda
H71A Gliadin metodou ELISA ve sladině, mladině, pivu a jiných nápojích (1- 3 vzorky) AZL Brno EBC 9.51
H71B Gliadin metodou ELISA ve sladině, mladině, pivu a jiných nápojích  (4 a více) AZL Brno EBC 9.51
Stanovení prvků (ječmen, slad, mladina, pivo, křemelina, stabilizační prostředky, voda)
AAS - Atomová absorpční spektrometrie (Na, K, Mg, Ca)
Stanovení prvků (ječmen, slad, mladina, pivo, křemelina, stabilizační prostředky, voda)
K03A Stanovené 1 kovu (nebo sůl pro nutriční balíček)
AZL Praha EBC 9.13-9.20
K92 Stanovení Fe, Al, Ca, As v křemelině
AZL Praha MEBAK
K01 Výluh vzorku (křemeliny) k analýze AAS
AZL Praha VÚPS
Kód Nutriční balíček Oddělení Metoda
K88A Nutriční balíček základní (výčepní piva, ležáky, speciály) AZL Praha VÚPS
K88B Nutriční balíček - nealkoholická piva AZL Praha VÚPS
K88C Nutriční balíček - míchané nápoje (radlery, beermixy, cca 2 % alkoholu obj.) AZL Praha VÚPS
K88D Nutriční balíček - nealkoholická piva ochucená AZL Praha VÚPS
K88E Nutriční balíček - cidery AZL Praha VÚPS
K88F Nutriční balíček - sladové nápoje AZL Praha VÚPS
K88G Nutriční balíček - džusy AZL Praha VÚPS
K88H Nutriční balíček - slazené limonády AZL Praha VÚPS
K88I Nutriční balíček - hard seltzer AZL Praha VÚPS
 
ICP - MS ( Mn, As, Cr, Ni, Al, Zn, Cu, Fe, Cd, Pb, Se, Co, Sn, Mo)
K02 Mineralizace vzorku (chmel, slad, ječmen, kvasnice) k analýze ICP AZL Praha VÚPS
K94 Stanovení 10 kovů (As, Cr, Ni, Al, Zn, Cu, Fe, Cd, Pb, Sn) v pivu, sladu a chmelu AZL Praha VÚPS
K95A Stanovení 4 kovů (As, Cd, Pb, Sn) AZL Praha VÚPS
K95B Stanovení 4 kovů (Mn, Se, Co, Mo) AZL Praha VÚPS
K96 Stanovení 2 kovů v pivu (Cu, Fe nebo dle výběru) AZL Praha VÚPS
K05 Stanovení Hg (studené páry AMA) AZL Praha VÚPS
K76 Stanovení fluoru v mlátu, sladovém květu a kvasnicích (GC-FID) AZL Praha VÚPS
H82 Stanovení aniontů v pivu metodou ITP AZL Praha VÚPS
I01 identifikace a predikce zákalu * AZL a MIBI Praha
* soubor dílčích rozborů doporučených dle základního posouzení J24
II.  MIKROBIOLOGIE
Kód Analýza - zkouška Oddělení Metoda
J02 Stanovení počtu kvasinek v nefiltrovaném pivu mibi VÚPS
J03 Stanovení počtu mléčných bakterií mibi VÚPS
J04 Stanovení celkového počtu bakterií mibi VÚPS
J05 Stanovení celkového počtu kvasinek mibi VÚPS
J06 Stanovení počtu cizích kvasinek mibi VÚPS
J07 Stanovení celkového počtu mikroorganizmů mibi VÚPS
J08 Stanovení E. coli a koliformních bakterií mibi VÚPS
J09 Stanovení počtu psychrofilních bakterií mibi VÚPS
J10 Stanovení počtu mezofilních bakterií mibi VÚPS
J11 Stanovení počtu bakterií rodu Enterococcus mibi VÚPS
J12 Detekce bakterií rodu Megasphaera (PCR) mibi VÚPS
J13 Detekce bakterií rodu Pectinatus (PCR) mibi VÚPS
J14 Druhové určení mléčných bakterií (PCR) mibi VÚPS
J15 Příprava čisté agarové kultury (ze sbírky VÚPS) mibi VÚPS
J16 Pomnožení čisté kultury do 5 litrů mibi VÚPS
J16A Pomnožení čisté kultury do 5 litrů - spodní kmen mibi VÚPS
J19 Posouzení homogenity kvasničné kultury mibi VÚPS
J22 Mikrobiologický průzkum pivovarského provozu mibi VÚPS
J24 Identifikace koloidního zákalu mibi VÚPS
J25 Izolace a identifikace kvasinek mibi VÚPS
J26 Certifikace prostředku pro mytí pivního skla mibi VÚPS
J27 Certifikace sanitačního prostředku pro výčepní zařízení a potrubí mibi VÚPS
III.  SPECIÁLNÍ A POMOCNÉ PROSTŘEDKY
M.  FILTRAČNÍ HMOTY  
Kód Sypké filtrační hmoty Oddělení Metoda
M02 Průtočnost metodou Dicalite TechP VÚPS
IV.  TECHNOLOGICKÉ ZKOUŠKY
P.   POKUSNÉ VÁRKY A MODELOVÉ ZKOUŠKY
Kód Analýza - zkouška Oddělení
P01 Laboratorní sladování - viz oddíl B  
P03 Pokusná  várka čtvrtprovozní, včetně stočení 40 ks lahví 0,5 l TechP
P04 Pokusná  várka poloprovozní s dodáním 60 ks lahví paster. piva TechP
P05 Modelová  filtrační zkouška TechP
P05A Modelové filtrační zkoušky -  4 a více zkoušek v serii TechP
P06 Stabilizační filtrace čvrtprovozní vč.stočení a pasterace
25 ks lahví (0,5 l)
TechP
P07 Filtrace, stočení a pasterace vzorku 40 ks lahví (0,5 l) TechP
P07A Filtrace, stočení a pasterace 2 a více vzorků 40 ks lahví (0,5l) TechP

V.  SENZORICKÁ ANALÝZA

S10 Pronájem prostor Senzorického centra s výbavou (12 degustačních boxů)
H43 Senzorické posouzení (pivo)
H80 Senzorické posouzení vady piva (vybraný panel)
H81 Senzorické posouzení - trojúhelníková zkouška