Orgány společnosti

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Orgány společnosti podle stanov tvoří: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada

Kromě toho na ústavu byla ustanovena: vědecká rada

Valná hromada

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li tento zákon jinak. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání způsobem určeným zákonem a stanovami.

Pozvánky, oznámení o konání valné hromady a zápisy jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Představenstvo:

předseda: Prof. Ing. Tomáš Brányik, PhD.
místopředseda:   Ing. Martin Likler
člen: RNDr. Dagmar Matoulková, PhD.

Dozorčí rada:

členové: Ing. Jan Hlaváček, Mgr. Roman Novotný, Ing. Ivo Kaňák, Ing. Petr Janík, Ing. Adam Brož, Ph.D., Ing. Jiří Faměra, Petr Pokorný, Mgr. Helena Votřelová, LL.M., Ing. Richard Stypa

Vědecká rada

Vědecká rada VÚPS je poradním orgánem ředitele ústavu pro řešení, posuzování a rozhodování zásadních otázek, které se týkají koncepce, náplně a realizace vědecko-výzkumné činnosti nebo jiných závažných ekonomických, organizačních, personálních otázek a problémů ústavu.
Členy vědecké rady jmenuje z řad významných odborníků pivovarsko-sladařského oboru ředitel ústavu po předchozím projednání s orgány vedení akciové společnosti VÚPS.

prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D. Předseda | Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha
Ing. Alexandr Mikyška, Ph.D. Tajemník | Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha
Ing. Jiří Brňovjak Heineken Czech Republic, Brno
Ing. Adam Brož, Ph.D. Budějovický Budvar, n.p., České Budějovice
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. MENDELU Brno
Ing. Jan Enge, Ph.D. Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň
Ing. Jan Hlaváček Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň
Ing. Věra Hönigová Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha
Ing. Karel Krofta, Ph.D. Chmelařský institut s.r.o., Žatec
prof. Ing. Jan Masák Ústav biotechnologie - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Mgr. Roman Novotný Sladovny Soufflet ČR, a.s., Prostějov
RNDr. Tomáš Řezanka, CSc. DSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Ing. Karel Sigler Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha