Orgány společnosti

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

 

logo VÚPS , a.s.

Orgány společnosti podle stanov tvoří:      valná hromada,  představenstvo, dozorčí rada.

Kromě toho na ústavu byla ustanovena     vědecká rada.

Valná hromada

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li tento zákon jinak.

Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání způsobem určeným zákonem a stanovami.

Pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o konání  valné hromady jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení  a současně jsou zveřejňovány na těchto www stránkách v Aktualitách.

Zápisy z valných hromad  jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

 Představenstvo:

předseda: Prof. Ing. Tomáš Brányik, PhD.
místopředseda:   Ing. Martin Likler
člen: RNDr. Dagmar Matoulková, PhD.

 Dozorčí rada:

členové:  Ing. Jan Hlaváček,  Mgr. Roman Novotný,  Ing. Ivo Kaňák,  Ing. Petr Janík,  Ing. Adam Brož, Ph.D.,  Ing. Jiří Faměra, Petr Pokorný, Mgr. Helena Vostřelová, LL.M., Ing. Richard Stypa

Vědecká rada

Vědecká   rada  VÚPS je poradním orgánem ředitele ústavu pro řešení, posuzování a rozhodování zásadních  otázek,  které  se   týkají  koncepce,  náplně  a realizace  vědecko-výzkumné činnosti  nebo jiných  závažných ekonomických,  organizačních,  personálních  otázek  a problémů ústavu.

Členy vědecké  rady jmenuje z  řad významných odborníků pivovarsko-sladařského  oboru ředitel  ústavu po  předchozím projednání s orgány vedení  akciové společnosti VÚPS.

prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.  Předseda / Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha
Ing. Alexandr Mikyška, Ph.D. Tajemník / Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně
Ing. Jan Hlaváček Plzeňský Prazdroj, Plzeň
Ing. Věra Hönigová Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha
prof. Ing. Jan Masák Ústav biotechnologie - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Karel Sigler Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Ing. Jiří Brňovjak Heineken Czech Republic, Brno
Ing. Adam Brož, Ph.D. Budějovický Budvar, n.p., České Budějovice
Ing. Jan Enge, Ph.D. Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň
Ing. Karel Krofta, Ph.D. Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Mgr. Roman Novotný Sladovny Soufflet ČR, a.s., Prostějov