VÚPS a.s. > Výzkum, vývoj, inovace > Veřejný výzkum

 

Veřejný výzkum

 Pod pojmem „veřejný výzkum“ jsou zde zahrnuty výzkum, vývoj a inovace, které jsou podporovány z veřejných zdrojů – tj. v konečném důsledku ze státního rozpočtu.

 

V ČR jsou výzkum, vývoj a inovace z veřejných zdrojů – státního rozpočtu podporovány dvěma základními způsoby - formou institucionální a účelové podpory.

Institucionální podpora je dle § 3 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. poskytována kromě jiného na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě jí zhodnocených výsledků. Podpora je přidělována v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací  příslušným poskytovatelem.

Účelové financování se zaměřuje na podporu konkrétních projektů a grantů, které jsou vypsané v rámci veřejných projektových soutěží. Soutěže zaštiťují jejich poskytovatelé - Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR a příslušná  ministerstva (MŠMT, MZe -Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) , MPO, MK, MV a MZ – Agentura pro zdravotnický výzkum ČR), případně jsou prostředky poskytovány z dotačních programů v příslušných regionech.

Výzkumný ústavu pivovarský a sladařský, a.s., který je organizace pro výzkum a šíření znalostí,   využívá oba způsoby veřejné podpory.

Ústav je na  seznamu výzkumných organizací vedeném u MŠMT (dříve seznam výzkumných organizací vedený Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace). Do seznamu byly zapsány výzkumné organizace, které prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie (nařízení Komise EU č. 651/2014, čl. 2 bod 83) včetně prokázání zapisovaných údajů. Díky tomu a  protože současně vykazuje dostatečně kvalitní výsledky své vědecké činnosti v hodnocení patří VÚPS, a.s.  mezi ty výzkumné organizace podporované Ministerstvem zemědělství, které jsou oprávněné institucionální podporu čerpat.

V souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství byla na VÚPS, a.s. zpracována dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO), která představuje obecný rámec činnosti výzkumné organizace na léta 2018 – 2022.  Její znění naleznete zde.

VÚPS , a.s.  se rovněž účastní veřejných projektových soutěží a díky kvalitě svých projektů  získává tuto formu podpory od různých poskytovatelů.

Příklady řešených projektů z veřejných projektových soutěží na VÚPS v posledních  letech:

GAČR (Grantová agentura České republiky):

 • GA525/05/0781 Výzkum nutriční kvality mladých částí rostlin zemědělských plodin k vývoji "zelených" doplňků stravy a léčebné kosmetiky, 2005 - 2007
 • GA525/06/0663 Sledování chemických změn obilky ječmene po napadení patogeny pro kontrolu a zvýšení kvality ječmene a následných potravinářských produktů, 2006 – 2008
 • GAP503/12/1424 Anaerobní bakterie kazící potraviny a jejich schopnost vytvářet biofilmy, 2012 – 2014
 • GA14-10233S Humulus Lupulus L. - zdroj látek s antimikrobiálními účinky, 2014 -2016

TAČR (Technologická agentura České republiky):

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) :

 • 1M0570 Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele, 2005 – 2011
 • MSM6019369701 Výzkum sladařských a pivovarských surovin a technologií, 2005 -2011
 • 2B06037 Vývoj nových metod charakterizace zbytkového extraktu, které umožní identifikovat a hodnotit složení dextrinů typických pro české pivo, 2006 -2010
 • 2B08022 Zlepšení systému mikrobiologické kontroly pivovarského provozu se zaměřením na snížení rizika kontaminace nealkoholických, nízkoalkoholických a nepasterovaných piv striktně anaerobními bakteriemi rodu Pectinatus, 2008 -2011
 • 2B08049 Volné a vázané formy fusariových mykotoxinů v cereáliích a produktech zpracovatelských technologií, strategie kontroly a možnosti minimalizace, 2008 -2011
 • 2B08057 Vývoj moderních metod pro hodnocení autenticity "českého piva", 2008 -2011
 • ED3.2.00/12.0236 Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, 2013 -2015 (SLARA)
 • EE2.3.35.0013 Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky, 2012 -2014
 • EE2.4.31.0026 Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe, 2012 -2014, (http://www.inovacezvt.cz/)
 • LO1312 Výzkumné senzorické centrum v Praze a Výzkumná a vývojová varna - udržitelnost a rozvoj, 2014 -2019

MZe (Ministerstvo zemědělství) :

 • QG50041 Faktory kvality a bezpečnosti potravinářských obilovin, 2005 -2009
 • QG60130 Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství, 2006 -2009
 • QH81056 Studium enzymatické aktivity pro zlepšení biologického potenciálu jarního sladovnického ječmene, 2008 – 2012
 • QH82277 Studium diverzity vybraných polyfenoloxidáz ječmene ve vztahu ke kvalitě a stabilitě produkce, 2008 -2012
 • QH91053 Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem, 2009 -2011
 • QI101B090 Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování jejich kvality, 2010 -2014
 • QI111B053 Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšující jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli, 2011 -2014
 • QI91B227 Význam beta-kyselin chmele pro české pivo, 2009 -2013
 • QJ1310091 Sladovnický ječmen pro “České pivo”, 2013 -2017
 • QK1910197 Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene, 2019-2023

MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu):

 • 2A-2TP1/031 Výzkum technologií a příprava unikátní linky pro rozkvašování historických kmenů pivovarských kvasnic pro průmyslové využití, 2007 -2011
 • FI-IM5/067 Výzkum a vývoj technologie umožňující výrobu piva pro celiatiky (bezlepkové pivo), 2008 -20110
 • FV30332 Modulární technologická jednotka pro procesní řízení pivovarské výroby, 2018-2021

MK (Ministerstvo kultury) :

 • DG16PO2R017 Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě, 2016 -2020
 • DG18P02OVV067 Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace, 2018-2022

OP Praha Konkurenceschopnost