Veřejný výzkum

Veřejný výzkum VÚPS

V ČR jsou výzkum, vývoj a inovace z veřejných zdrojů – státního rozpočtu podporovány dvěma základními způsoby - formou institucionální a účelové podpory.

Institucionální podpora (dle § 3 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.) je poskytována kromě jiného na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě jí zhodnocených výsledků.
Podpora je přidělována v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací  příslušným poskytovatelem.

Účelové financování se zaměřuje na podporu konkrétních projektů a grantů, které jsou vypsané v rámci veřejných projektových soutěží.
Soutěže zaštiťují jejich poskytovatelé - Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR a příslušná ministerstva (MŠMT, MZe - Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) , MPO, MK, MV a MZ – Agentura pro zdravotnický výzkum ČR), případně jsou prostředky poskytovány z dotačních programů v příslušných regionech.

Výzkumný ústavu pivovarský a sladařský, a.s., který je organizace pro výzkum a šíření znalostí, využívá oba způsoby veřejné podpory.

Ústav je na  seznamu výzkumných organizací vedeném u MŠMT (dříve seznam výzkumných organizací vedený Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace). Do seznamu byly zapsány výzkumné organizace, které prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie (nařízení Komise EU č. 651/2014, čl. 2 bod 83) včetně prokázání zapisovaných údajů. Díky tomu a  protože současně vykazuje dostatečně kvalitní výsledky své vědecké činnosti v hodnocení patří VÚPS, a.s.  mezi ty výzkumné organizace podporované Ministerstvem zemědělství, které jsou oprávněné institucionální podporu čerpat.

V souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství byla na VÚPS, a.s. zpracována dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO), která představuje obecný rámec činnosti výzkumné organizace na léta 2018 – 2022.  Její znění naleznete zde.

VÚPS , a.s.  se rovněž účastní veřejných projektových soutěží a díky kvalitě svých projektů  získává tuto formu podpory od různých poskytovatelů.

Příklady řešených projektů z veřejných projektových soutěží na VÚPS v posledních  letech:

GAČR (Grantová agentura České republiky) :

 • GA14-10233S Humulus Lupulus L. - zdroj látek s antimikrobiálními účinky, 2014 - 2016
 • GAP503/12/1424 Anaerobní bakterie kazící potraviny a jejich schopnost vytvářet biofilmy, 2012 – 2014
 • GA525/06/0663 Sledování chemických změn obilky ječmene po napadení patogeny pro kontrolu a zvýšení kvality ječmene a následných potravinářských produktů, 2006 – 2008
 • GA525/05/0781 Výzkum nutriční kvality mladých částí rostlin zemědělských plodin k vývoji "zelených" doplňků stravy a léčebné kosmetiky, 2005 - 2007

TAČR (Technologická agentura České republiky) :

 • TN01000062 Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin, 2018 - 2022
 • TH02030280 Spontánní fermentace ve výrobě vína jako řiditelná technologie, 2017 - 2020
 • TE02000177 Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků, 2014 - 2019
 • TA04021252 Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu, 2014 - 2017
 • TA01011363 Výzkum a vývoj senzorového systému pro stanovení obsahu diacetylu v pivu, 2011 - 2013

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) :

 • LO1312 Výzkumné senzorické centrum v Praze a Výzkumná a vývojová varna - udržitelnost a rozvoj, 2014 - 2019
 • EE2.4.31.0026 Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe, 2012 - 2014 (http://www.inovacezvt.cz/)
 • EE2.3.35.0013 Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky, 2012 - 2014
 • ED3.2.00/12.0236 Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, 2013 - 2015 (SLARA)
 • 2B08057 Vývoj moderních metod pro hodnocení autenticity "českého piva", 2008 - 2011
 • 2B08049 Volné a vázané formy fusariových mykotoxinů v cereáliích a produktech zpracovatelských technologií, strategie kontroly a možnosti minimalizace, 2008 - 2011
 • 2B08022 Zlepšení systému mikrobiologické kontroly pivovarského provozu se zaměřením na snížení rizika kontaminace nealkoholických, nízkoalkoholických a nepasterovaných piv striktně anaerobními bakteriemi rodu Pectinatus, 2008 - 2011
 • 2B06037 Vývoj nových metod charakterizace zbytkového extraktu, které umožní identifikovat a hodnotit složení dextrinů typických pro české pivo, 2006 - 2010
 • MSM6019369701 Výzkum sladařských a pivovarských surovin a technologií, 2005 - 2011
 • 1M0570 Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele, 2005 – 2011

MZe (Ministerstvo zemědělství) :

 • QK1910197 Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene, 2019 - 2023
 • QJ1310091 Sladovnický ječmen pro “České pivo”, 2013 - 2017
 • QI91B227 Význam beta-kyselin chmele pro české pivo, 2009 - 2013
 • QI111B053 Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšující jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli, 2011 - 2014
 • QI101B090 Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování jejich kvality, 2010 - 2014
 • QH91053 Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem, 2009 - 2011
 • QH82277 Studium diverzity vybraných polyfenoloxidáz ječmene ve vztahu ke kvalitě a stabilitě produkce, 2008 - 2012
 • QH81056 Studium enzymatické aktivity pro zlepšení biologického potenciálu jarního sladovnického ječmene, 2008 – 2012
 • QG60130 Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství, 2006 - 2009
 • QG50041 Faktory kvality a bezpečnosti potravinářských obilovin, 2005 - 2009

MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) :

 • FV30332 Modulární technologická jednotka pro procesní řízení pivovarské výroby, 2018 - 2021
 • FI-IM5/067 Výzkum a vývoj technologie umožňující výrobu piva pro celiatiky (bezlepkové pivo), 2008 - 2010
 • 2A-2TP1/031 Výzkum technologií a příprava unikátní linky pro rozkvašování historických kmenů pivovarských kvasnic pro průmyslové využití, 2007 - 2011

MK (Ministerstvo kultury) :

OP Praha Konkurenceschopnost

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) :