Zaměření Výzkumného ústavu
pivovarského a sladařského, a.s.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS) je jediným výzkumným ústavem v České republice, který se soustavně věnuje  pivovarsko-sladařské problematice.

Hlavním cílem je získávat nové poznatky z této oblasti a napomáhat jejich aplikaci do výrobní praxe.  Nezastupitelnou roli má při rozvoji moderních  technik a technologií, které by měly současně se zvyšováním efektivnosti a kvality výroby  zachovávat všechny atributy českého způsobu výroby piva a tím i jeho specifické vlastnosti.

VÚPS byl iniciátorem myšlenky podání žádosti o  Chráněné zeměpisné označení (CHZO) "České pivo"  v Bruselu.  CHZO "České pivo" bylo následně zapsáno do Rejstříku chráněných označení původu a zeměpisných označení  na základě nařízení komise (ES)
č. 1014/2008 ze dne 16. října 2008.
VÚPS je autorem zásadních vědeckých podkladů pro formulaci specifikace Českého piva.

Ústav  ověřuje  vlastnosti odrůd ječmene a chmele a jako jediná instituce je  oprávněný  doporučovat vhodné odrůdy pro výrobu Českého piva.

Soustavná práce  VÚPS, a.s. v oblasti kvality ječmene,  zejména pak práce na úseku jakosti sladovnického ječmene, se stala základnou, na které staví náš současný export sladu i piva. (Spolupráce se šlechtiteli sladovnického ječmene se datuje od roku 1921.) Byl vytvořen systém vedoucí na jedné straně k neustálému růstu jakosti nových odrůd a na druhé straně bránící rozšíření odrůd nevhodných. V oblasti výzkumu ječmene a sladu se neustálou péčí o tyto komodity proto podařilo i s přispěním VÚPS udržet české ječmenářství na špičkové světové úrovni.

Totéž platí o  českém sladu, který si i díky výzkumným aktivitám VÚPS, a.s.  zachovává špičkovou kvalitu  a splňuje stále rostoucí kvalitativní požadavky.

VÚPS, a.s.  spolupracuje se šlechtitelskými organizacemi, firmami zemědělského nákupu i pěstiteli ječmene, se sladovnami, pivovary, výrobci alkoholických i nealkoholických nápojů i orgány státní správy.

V řadě projektů výzkumu a vývoje spolupracuje s řadou jiných výzkumných ústavů a univerzit  a zasahuje svou činností často i mimo obor sladovnictví a pivovarství.

S činností VÚPS se můžete seznámit i v následujícím videu: