Rekvalifikační kurzy

Výuka probíhá formou technologických cvičení, kdy si vyzkoušíte celý technologický postup, provedete odběr vzorků k analýzám, seznámíte se se závěrečnými úpravami piva včetně stáčecím zařízením piva do lahví. Odebrané vzorky budete analyzovat v laboratoři, kde si osvojíte základní analytické a mikrobiologické metody kontroly vstupních surovin – ječmene, vody a chmelu, meziproduktů, vedlejších produktů.

Máme dva akreditované rekvalifikační kurzy:

Pivovarnické a sladovnické práce

V průběhu cvičení si  na kurzu vyzkoušíte celý technologický postup varního procesu na experimentálním pivovaru VÚPS, seznámíte se se závěrečnými úpravami piva a stáčecím zařízením. V laboratoři si osvojíte základní analytické a mikrobiologické metody kontroly vstupních surovin – ječmene, vody a chmelu, meziproduktů, vedlejších produktů a konečného sladu a piva.

Sanitační technik nápojových cest

Vyzkoušíte si celý technologický postup sanitace nápojových cest, včetně demontáže a montáže výčepního zařízení, provedete odběr vzorků k analýzám a výsledky zaznamenáte a vyhodnotíte do sanitační knihy. Odebrané vzorky budete analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři, kdy budete rozděleni do skupin, vedeni odbornými technologickými pracovníky.

Popis průběhu praktické výuky

Pivovarnické a sladovnické práce
výuka probíhá formou technologických cvičení a laboratoří. V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup varního procesu na experimentálním pivovaru VÚPS, provede odběr vzorků k analýzám a seznámí se se závěrečnými úpravami piva a stáčecím zařízením piva do lahví. Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly vstupních surovin – ječmene, vody a chmelu, meziproduktů, vedlejších produktů a konečného sladu a piva.
Sanitační technik nápojových cest
výuka bude probíhat formou technologických cvičení a laboratoří. V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup sanitace nápojových cest, včetně demontáže a montáže výčepního zařízení, provede odběr vzorků k analýzám a výsledky zaznamená a vyhodnotí do sanitační knihy. Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly. Studenti budou rozděleni do skupin po 2-3 a budou vedeni odbornými technologickými pracovníky pod dohledem lektora.

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností

Pivovarnické a sladovnické práce
Zkouška složená z písemného testu, z ústní části před zkušební komisí  a z praktické části v laboratoři. Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky musí být min. 80 % z celkového počtu bodů (80 bodů ze 100).
Sanitační technik nápojových cest
Zkouška složená z písemného testu (60 minut), z ústní části před zkušební komisí (30 minut) ze 3 zkušebních okruhů (chemie a technologie nápojů, sanitace a mikrobiologie, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a analýza) a z praktické části v provozních podmínkách (4 hodiny). Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky musí být min. 80 % z celkového počtu bodů (80 bodů ze 100).

Profil absolventa kurzu

Pivovarnické a sladovnické práce

 • základní teoretické znalosti o historii a technologických postupech výroby sladu/piva
  (máčení, klíčení, hvozdění, pražení, odkličování, varní proces, kvašení mladiny, dokvašování mladého piva, filtrace, stabilizace, pasterace, stáčení do transportních obalů)
 • schopnost kvalifikovaně pracovat podle daného výrobního postupu
 • zvolit technologické podmínky a parametry výroby sladu/piva
 • zaznamenat a vyhodnotit technické údaje, podat zprávy o výrobních procesech a výsledcích
 •  zná základní bilanční výpočty
 •  ovládá odbornou sladařskou a pivovarskou terminologii
 •  ucelené znalosti o surovinách, obalech, pomocných a přídatných látkách používaných při výrobě sladu/piva, jejich přejímce a kontrole
 •  udržovat a pomnožit kvasničné kultury
 •  obsluhovat základní zařízení pro výrobu sladu/piva
 •  vyrobit slad, sladinu, mladinu a pivo
 •  schopen čistit, dezinfikovat, udržovat, seřídit a provádět základní opravy technického vybavení
 •  provádět základní mikrobiologické a analytické rozbory provozní kontroly jakosti pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu
 •  provádět odběr vzorků, smyslové posuzování jejich jakosti
 •  umí interpretovat a provozně využít získané výsledky rozborů
 •  zná podmínky skladování surovin, jejich ošetření, úpravu, předběžné zpracování, balení, hotových výrobků, jejich balení, označování a expedici
 •  seznámen se základní legislativou vztahující se k výrobě sladu a piva

Sanitační technik nápojových cest

 • základní teoretické znalosti o historii a technologických postupech výroby nápojů (piva, vína, lihovin, nealkoholických nápojů)
 • kvalifikovaně pracovat podle daného sanitačního postupu
 • zvolit vhodný sanitační postup včetně vhodných prostředků a jejich koncentrace
 • zaznamenat a vyhodnotit údaje do sanitační knihy a podat zprávy o výsledcích
 • zná základní chemické výpočty
 • ovládá technologický postup sanitací
 • zná Kodex „Péče o pivo v gastronomii“
 • má ucelené znalosti o péči o výčep, tlačných médiích, nápojovém sklu a transportních obalech
 • obsluhovat základní zařízení pro sanitace
 • čistit, dezinfikovat, udržovat, seřídit základní technické vybavení
 • provádět základní mikrobiologické a analytické rozbory provozní kontroly pomocí odpovídajícího vybavení a testovacích postupů
 • provádět odběr vzorků
 • smyslové posuzování jakosti
 • umí interpretovat a využít získané výsledky rozborů
 • zná podmínky skladování nápojů, jejich ošetření, úpravu, balení, označování a transport
 • seznámen se základní legislativou související s bezpečností, ochranou zdraví a životním prostředí při nakládání s chemickými prostředky
 • seznámen a proškolen z provozního předpisu o bezpečnosti a ochraně zdraví při manipulaci s tlakovými lahvemi (Vyhláška 50/ Sb. §4 a revizí elektrického zařízení)
 • seznámen s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR

Vstupní předpoklady pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu:

 • Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
 • Minimální věk 18 let
Organizační forma vzdělávání: kombinovaná forma
 • tj. menší část pouze teoretické výuky probíhá distančně (přes Teams),
    větší část teoretické výuky a celá praktická část prezenčně.
  Účast na kurzu musí být min. 80%.
Metody výuky: přednášky, procvičování a praxe
Vyučovací jazyk rekvalifikace: český

Rámcový rozvrh teoretické a praktické výuky:

 • výuka nepřesáhne 8 hodin denně + přestávky
 • vyučovací hodina teoretické výuky je v rozsahu 45 minut
 • vyučovací hodina praktické výuky/praxe je v rozsahu 60 minut
 • praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce
Adresa místa konání výuky: Lípová 511/15, Praha nebo Mostecká 971/7, Brno
Podrobnosti a přihlášku do kurzu: Dokumentech ke stažení.
Akreditace MŠMT-13560/2021-2 ze dne 16. 8. 2021 platnost do 16. 8. 2024.