Odborné semináře, konference

konference Pivovarsko sladařské dny

Organizujeme či se podílíme na organizaci odborných konferencí a seminářů zejména z oblasti pivovarství a sladařství a to nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni.

Pivovarsko-sladařské dny

Konferenci s názvem Pivovarsko-sladařské dny pořádáme ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a průmyslovými partnery každý lichý rok.
Tato akce je příležitostí nejen pro sdělení aktuálních poznatků z naší vědecko-výzkumné základny, ale rovněž možností představit novinky z oblasti technické a technologické. I proto účast na této konferenci převyšuje 200 osob, včetně vedoucích pracovníků z českých i některých zahraničních pivovarů a sladoven.
Více informací na http://www.pivovarskedny.cz/

Pivovarsko-sladařský seminář

Každý sudý rok  pak pořádá Plzeňský Prazdroj, a.s. konferenci s názvem Pivovarsko-sladařský seminář, kde se podílíme na tvorbě odborného programu.
Tradice prvního semináře zasahuje do roku 1958 a jeho zakladatelé si vytkli jako hlavní cíl, vedle odborného programu, zejména společenské setkávání sládků a celé pivovarské veřejnosti.

Integrovaný seminář „ŽELIV“ pro aktuální otázky legislativy a technologií v pivovarství a sladařství

Tento seminář k vývoji legislativy  pořádáme ve spolupráci s partnery z oboru s četností 1 x ročně, v závislosti na rozsahu a významnosti aktualizace komunitárních předpisů.
Na  semináři je komentován vývoj legislativy, připravované úpravy, jsou prezentovány technické novinky.

Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene z nové sklizně

Pravidelný workshop pořádaný na VÚPS v Brně . Účastníci workshopu jsou informováni o kvalitě ječmene z nové sklizně. Vzorky ječmene jsou hodnoceny podle ČSN 46 1100-5. Získané výsledky jsou statisticky zpracovány. Pozornost je věnována především obsahu dusíkatých látek v zrnu ječmene a výskytu vad a poškození zrn, které mohou negativně ovlivnit kvalitu sladu.

Technologické, ekonomické a senzorické aspekty jakosti sladu z nové sklizně

Na  workshopu na VÚPS v Brně v říjnu každého roku jsou účastníkům předány informace o chování ječmene v průběhu mikrosladovací zkoušky. Dále jsou účastníci seznámeni s kvalitou sladu vyrobeného z nové sklizně a jsou upozorněni na případná technologická opatření nutná pro výrobu kvalitního sladu

Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene

Účastníkům workshopu, který se koná každý rok v lednu  jsou na VÚPS v Brně  prezentovány výsledky analýz vzorků odrůd jarního a ozimého ječmene, které byly do registračního řízení přihlášeny, jako sladovnické. Ke sladovnické kvalitě jednotlivých odrůd se v průběhu jednání vyjadřují zástupci výrobců sladu. Zástupci výrobců sladu sdělují též svůj požadavek na zařazení již registrovaných odrůd do Seznamu doporučených odrůd ječmene.

Vedoucí programů vzdělávání a inovací

Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.
+420 224 900 126
+420 736 218 250