Odborné semináře, konference

konference Pivovarsko sladařské dny

Organizujeme či se podílíme na organizaci odborných konferencí a seminářů zejména z oblasti pivovarství a sladařství a to nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni.

Pivovarsko-sladařské dny

Konferenci s názvem Pivovarsko-sladařské dny pořádáme ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a průmyslovými partnery každý lichý rok.
Tato akce je příležitostí nejen pro sdělení aktuálních poznatků z naší vědecko-výzkumné základny, ale rovněž možností představit novinky z oblasti technické a technologické. I proto účast na této konferenci převyšuje 200 osob, včetně vedoucích pracovníků z českých i některých zahraničních pivovarů a sladoven.
Více informací na http://www.pivovarskedny.cz/

Pivovarsko-sladařský seminář

Každý sudý rok  pak pořádá Plzeňský Prazdroj, a.s. konferenci s názvem Pivovarsko-sladařský seminář, kde se podílíme na tvorbě odborného programu.
Tradice prvního semináře zasahuje do roku 1958 a jeho zakladatelé si vytkli jako hlavní cíl, vedle odborného programu, zejména společenské setkávání sládků a celé pivovarské veřejnosti.

Integrovaný seminář „ŽELIV“ pro aktuální otázky legislativy a technologií v pivovarství a sladařství

Tento seminář k vývoji legislativy  pořádáme ve spolupráci s partnery z oboru s četností 1 x ročně (květen), v závislosti na rozsahu a významnosti aktualizace komunitárních předpisů.
Na  semináři je komentován vývoj legislativy, připravované úpravy, jsou prezentovány technické novinky.

„Nápojová kultura a její specifické aspekty ve vztahu k českým zemím“ v rámci projektu KULIDĚD

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě; Národním zemědělským muzeem, s.p.o. a Vysokou školou hotelovou v Praze 8, spol. s r.o. pořádá workshop Kuliděd. Kulinární dědictví českých zemí – paměť, prezentace a edukace. Program s registračním formulářem - ZDE

Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu

Konferenci pořádají Česká společnost chemická - odborná skupina Kvasná chemie a biotechnologie, ČSCH pobočka Plzeň, Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Plzeňský Prazdroj, a.s.

Aktuální informace o kvalitě sklizně ječmene z nové sklizně

Pravidelný workshop pořádaný  v září na VÚPS v Brně . Účastníci workshopu jsou informováni o kvalitě ječmene z nové sklizně. Vzorky ječmene jsou hodnoceny podle ČSN 46 1100-5. Získané výsledky jsou statisticky zpracovány. Pozornost je věnována především obsahu dusíkatých látek v zrnu ječmene a výskytu vad a poškození zrn, které mohou negativně ovlivnit kvalitu sladu.

Technologické, ekonomické a senzorické aspekty jakosti sladu z nové sklizně

Na  workshopu na VÚPS v Brně v říjnu každého roku jsou účastníkům předány informace o chování ječmene v průběhu mikrosladovací zkoušky. Dále jsou účastníci seznámeni s kvalitou sladu vyrobeného z nové sklizně a jsou upozorněni na případná technologická opatření nutná pro výrobu kvalitního sladu

Hodnocení kvality odrůd sladovnického ječmene

Účastníkům workshopu, který se koná každý rok v lednu  jsou na VÚPS v Brně  prezentovány výsledky analýz vzorků odrůd jarního a ozimého ječmene, které byly do registračního řízení přihlášeny, jako sladovnické. Ke sladovnické kvalitě jednotlivých odrůd se v průběhu jednání vyjadřují zástupci výrobců sladu. Zástupci výrobců sladu sdělují též svůj požadavek na zařazení již registrovaných odrůd do Seznamu doporučených odrůd ječmene.

Heritage of traditional beverages quality

Mezinárodní seminář V4, pořádáno VÚPS Praha. Více informací zde.

Vedoucí programů vzdělávání a inovací

Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.
+420 224 900 126
+420 736 218 250