Smluvní výzkum

smluvni vyzkum

Smluvním neboli kontrahovaným výzkumem se rozumí v souladu s článkem 2.2.1 Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 výzkum, který je prováděn výzkumnou organizací pro určitý podnik jako služba v situacích kdy:

1) výzkumná organizace obdrží úměrnou úplatu za poskytnutou službu,

2) podnik určí podmínky této služby.

Smluvní výzkum lze charakterizovat jako výzkumnou činnost prováděnou výzkumnou organizací, která je spojena s poskytováním služeb s vysokou přidanou hodnotou, tj. obecně služeb objednaných a uhrazených druhou stranou, kde náklady a přiměřený zisk výzkumné organizace jsou rovněž uhrazeny druhou stranou.
Jde zejména o výzkumné a vývojové služby, včetně souvisejících konzultačních služeb (např. zpracování vzorků, zakázkové měření, testování apod.)

Smluvním výzkumem  není účast na projektech VaVaI (programových i grantových) a veřejných zakázkách ve VaVaI financovaných z veřejných rozpočtů, ve kterých výzkumná organizace je  v postavení příjemce nebo dalšího účastníka řešení projektu.

V projektech smluvního výzkumu nejde o pouhé rutinní rozbory s využitím příslušných analytických přístrojů, ale řeší se zejména otázky průmyslového výzkumu zejména z oblastí pivovarství a sladařství. Jde o řešení problémů spojených např.  s výrobními technologickými postupy, složením surovin, jejich zpracováním, hledáním nových metod kontroly kvality, optimalizací senzorické kvality, trvanlivosti výrobků, s procesy stárnutí nápojů a potravin, mechanismy fyzikálních  i chemických vlivů na kvalitu potravin, vývojem nových produktů atd.

Při řešení projektů VÚPS využívá úspěšně např. i skutečnosti, že může provádět řadu experimentů jak v laboratorním měřítku, tak ve svých technologických pokusných zařízeních, kde lze  simulovat skutečné výrobní podmínky (pokusná sladovna, čtvrtprovozní a poloprovozní pivovary …)

VÚPS pečlivě chrání důvěrné informace, které nám byly svěřené zákazníkem při realizaci zakázek. Pokud to situace vyžaduje, uzavírá se zákazníky dohodu o utajení, která blíže specifikuje způsob nakládání s důvěrnými informacemi technické i ekonomické povahy.

Mezi partnery,  pro které VÚP řešil projekty smluvního výzkumu,  patří zejména české a slovenské  pivovary a sladovny, vinařské závody a další potravinářské podniky.

Manažer výzkumu

RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D.
tel.: +420 224 900 130
mobil: +420 607 690 169