Výzkum, vývoj, inovace

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. je organizace pro výzkum a šíření znalostí, neboť splňuje odpovídající definiční znaky stanovené předpisy Evropské unie (nařízení Komise EU č. 651/2014, čl. 2 bod 83).

VÝZKUM

Systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků, prováděná jako základní či aplikovaný (případně průmyslový) výzkum.

VÝVOJ

Systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení.

INOVACE

Obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek.

Výzkumný ústav pracuje úspěšně jak v projektech  výzkumu, vývoje a inovací, které jsou podporovány z veřejných zdrojů, tak spolupracuje s průmyslovými partneryve smluvním (kontrahovaném, kolaborativním) výzkumu. Ústav se účastní i řady mezinárodních projektů. Tradice letitého spojení s průmyslem napomáhá úspěšnému transferu technologií z laboratoří do praxe.

Na formulování a posuzování koncepcí výzkumu a vývoje na ústavu se podílí Vědecká rada ústavu, která je poradním orgánem ředitele ústavu. Rada je složena z erudovaných uznávaných odborníků, mezi nimiž jsou zástupci jak z oblasti vědecké a vysokoškolské, tak i z průmyslu. Hlavní směry aktivit v uvedených oblastech jsou zaměřeny i na problematiku Českého piva.

Výzkumné aktivity řídí a koordinuje manažer výzkumu a vývoje, jemuž podléhá vědecký tajemník.

Manažer pro výzkum a vývoj

RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D.
+420 224 900 130
+420 607 690 169

Vědecký tajemník

Ing. Alexandr Mikyška, Ph.D.
+420 224 900 160