Rozbory a zkoušky

 rozbory-zkoušky
Pracovníci ústavu se vedle výzkumu věnují i kontrole jakosti surovin a finálních výrobků. V laboratořích se na špičkových přístrojích provádí široká škála analýz.
VÚPS a.s. je zmocněn k vydávání protokolů o zkoušce vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.
Rozbory jsou uznávány kontrolními i hygienickými orgány ČR i v zahraničí, přičemž výsledky jsou sdělovány výhradně zadavateli.

Předměty  akreditace:
PRAHA  -  stanovení základních kvalitativních parametrů, obsahu cizorodých látek ve sladu, pivu (včetně surovin, meziproduktech), nápojích a dalších výrobcích.
BRNO   -  stanovení analytických parametrů v obilovinách a jiných zrninách, sladu, sladových produktech, pivu a dalších nápojích.
Osvědčení o akreditaci s přehledy akreditovaných zkoušek jsou v Dokumentech ke stažení v části Analytické laboratoře, rozbory, zkoušky.

Analytické zkušební laboratoře v Praze a Brně jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod č. 1309 a 1309.2.

VÚPS pečlivě chrání důvěrné informace, které byly svěřené zákazníkem při realizaci zakázek. Pokud to situace vyžaduje, lze se zákazníky uzavřít dohodu o utajení, která blíže specifikuje způsob nakládání s důvěrnými informacemi technické i ekonomické povahy.