Rozbory a zkoušky

 rozbory-zkoušky
Pracovníci ústavu  se vedle výzkumu věnují i kontrole jakosti surovin a finálních výrobků. V  laboratořích se na špičkových přístrojích provádí široká škála analýz. Stanovují se základní kvalitativní parametry nutné pro rozhodování v každodenní výrobní praxi. Vysoce kvalifikovaní odborníci pracují s pomocí moderní přístrojové techniky na speciálních a v mnoha případech unikátních analýzách.

Analytické zkušební laboratoře v Praze a v  Brně   jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.,
podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod  č. 1309  a 1309.2.

Předměty  akreditace:
v Praze  -  stanovení základních kvalitativních parametrů a obsahu cizorodých látek ve sladu, pivu, jeho surovinách a meziproduktech, nápojích a dalších výrobcích.
v Brně   -  stanovení analytických parametrů v obilovinách a jiných zrninách, sladu, sladových produktech, pivu a dalších nápojích.
Osvědčení o akreditaci s přehledy akreditovaných zkoušek jsou v Dokumentech ke stažení v části Analytické laboratoře, rozbory, zkoušky, kde lze rovněž nalézt např. i standardní postup pro vyřizování námitek a stížností zákazníků - reklamační řád.
VÚPS a.s. je zmocněn k vydávání protokolů o zkoušce vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.
Rozbory jsou uznávány kontrolními i hygienickými orgány ČR i v zahraničí, přičemž výsledky jsou sdělovány výhradně zadavateli.
Mikrobiologická čistota je v potravinářství jednou z priorit. Nezbytnost péče o produkční mikroorganismy - kvasinky v pivovarství ještě více zdůrazňuje úlohu služeb mikrobiologického oddělení, která byla na ústavu vždy na vysoké úrovni jak po vědecko-výzkumné stránce, tak v komerční oblasti. Díky tomu může provádět i posuzování kvality - certifikaci mycích prostředků používaných v pohostinství a nápojovém průmyslu.
Ústav je vybaven unikátními čtvrt a poloprovozní technologiemi a zařízeními.  To v duchu tradičního sepětí výzkumu s praxí dovoluje odborníkům z ústavu řešit řadu technologických provozních úkolů a problémů a to jak pro pivovarství tak pro sladařství.
VÚPS pečlivě chrání důvěrné informace, které nám byly svěřené zákazníkem při realizaci zakázek. Pokud to situace vyžaduje, lze se zákazníky uzavřít dohodu o utajení, která blíže specifikuje způsob nakládání s důvěrnými informacemi technické i ekonomické povahy.

Pro obchodní partnery VÚPS poskytuje na svoje komerční služby výhodné slevy.