Rekvalifikační kurzy

predavani diplomu

  Máme akreditované dva rekvalifikační kurzy:

Pivovarnické a sladovnické práce
Sanitační technik nápojových cest

Akreditace MŠMT-13560/2021-2 ze dne 16. 8. 2021 platnost do 16. 8. 2024.

Adresa místa konání výuky:  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.,
Lípová 511/15, Praha nebo Mostecká 971/7, Brno
Odborný garant - informace:  Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.
  +420 736 218 250
  fiala@nullbeerresearch.cz
Podrobnosti a přihlášku do kurzu naleznete ve složce v Dokumentech ke stažení.

  Vstupní předpoklady pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu:

 • Ukončené střední vzdělání
 • Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
 • Minimální věk 18 let
  Organizační forma vzdělávání: kombinovaná forma
 • tj. menší část pouze teoretické výuky probíhá distančně (přes Teams),
    větší část teoretické výuky a celá praktická část prezenčně.
  Účast na kurzu musí být min. 80%.
  Metody výuky: přednášky, procvičování a praxe
  Vyučovací jazyk rekvalifikace: český

  Rámcový rozvrh teoretické a praktické výuky:

 • výuka nepřesáhne 8 hodin denně + přestávky
 • vyučovací hodina teoretické výuky je v rozsahu 45 minut
 • vyučovací hodina praktické výuky/praxe je v rozsahu 60 minut
 • praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce

Popis průběhu praktické výuky

Pivovarnické a sladovnické práce
výuka probíhá formou technologických cvičení a laboratoří. V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup varního procesu na experimentálním pivovaru VÚPS, provede odběr vzorků k analýzám a seznámí se se závěrečnými úpravami piva a stáčecím zařízením piva do lahví. Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly vstupních surovin – ječmene, vody a chmelu, meziproduktů, vedlejších produktů a konečného sladu a piva.

Sanitační technik nápojových cest
výuka bude probíhat formou technologických cvičení a laboratoří. V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup sanitace nápojových cest, včetně demontáže a montáže výčepního zařízení, provede odběr vzorků k analýzám a výsledky zaznamená a vyhodnotí do sanitační knihy. Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly. Studenti budou rozděleni do skupin po 2-3 a budou vedeni odbornými technologickými pracovníky pod dohledem lektora.

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností

Pivovarnické a sladovnické práce
Zkouška složená z písemného testu, z ústní části před zkušební komisí  a z praktické části v laboratoři. Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky  musí být min. 80% z celkového počtu bodů (80 bodů ze 100).
 
Sanitační technik nápojových cest
Zkouška složená z písemného testu (60 minut), z ústní části před zkušební komisí (30 minut) ze 3 zkušebních okruhů (chemie a technologie nápojů, sanitace a mikrobiologie, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a analýza) a z praktické části v provozních podmínkách (4 hodiny). Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky musí být min. 80% z celkového počtu bodů (80 bodů ze 100).

Profil absolventa kurzu

Pivovarnické a sladovnické práce

 • má základní teoretické znalosti o historii a technologických postupech výroby sladu a piva (máčení, klíčení, hvozdění, pražení, odkličování, varní proces, kvašení mladiny, dokvašování mladého piva, filtrace, stabilizace, pasterace, stáčení do transportních obalů)
 • je schopen kvalifikovaně pracovat podle daného výrobního postupu
 • je schopen zvolit technologické podmínky a parametry výroby sladu a piva
 • je schopen zaznamenat a vyhodnotit technické údaje a podat zprávy o výrobních procesech a výsledcích
 •  zná základní bilanční výpočty
 •  ovládá odbornou sladařskou a pivovarskou terminologii
 •  má ucelené znalosti o surovinách, obalech, pomocných a přídatných látkách používaných při výrobě sladu a piva, jejich přejímce a kontrole
 •  je schopen udržovat a pomnožit kvasničné kultury
 •  je schopen obsluhovat základní zařízení pro výrobu sladu a piva
 •  je schopen vyrobit slad, sladinu, mladinu a pivo
 •  je schopen čistit, dezinfikovat, udržovat, seřídit a provádět základní opravy technického vybavení
 •  je schopen provádět základní mikrobiologické a analytické rozbory provozní kontroly jakosti pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu
 •  je schopen provádět odběr vzorků a smyslové posuzování jejich jakosti
 •  umí interpretovat a provozně využít získané výsledky rozborů
 •  zná podmínky skladování surovin, jejich ošetření, úpravu, předběžné zpracování, balení a transport
 •  zná podmínky skladování hotových výrobků, jejich balení, označování a expedici
 •  je seznámen se základní legislativou vztahující se k výrobě sladu a piva

Sanitační technik nápojových cest

 • má základní teoretické znalosti o historii a technologických postupech výroby nápojů (piva, vína, lihovin, nealkoholických nápojů)
 • je schopen kvalifikovaně pracovat podle daného sanitačního postupu
 • je schopen zvolit vhodný sanitační postup včetně vhodných prostředků a jejich koncentrace
 • je schopen zaznamenat a vyhodnotit údaje do sanitační knihy a podat zprávy o výsledcích
 • zná základní chemické výpočty
 • ovládá technologický postup sanitací
 • zná Kodex „Péče o pivo v gastronomii“
 • má ucelené znalosti o péči o výčep, tlačných médiích, nápojovém sklu a transportních obalech
 • je schopen obsluhovat základní zařízení pro sanitace
 • je schopen čistit, dezinfikovat, udržovat, seřídit základní technické vybavení
 • je schopen provádět základní mikrobiologické a analytické rozbory provozní kontroly pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů
 • je schopen provádět odběr vzorků a smyslové posuzování jejich jakosti
 • umí interpretovat a využít získané výsledky rozborů
 • zná podmínky skladování nápojů, jejich ošetření, úpravu, balení, označování a transport
 • je seznámen se základní legislativou související s bezpečností, ochranou zdraví a životním prostředí při nakládání s chemickými prostředky
 • je seznámen a proškolen z provozního předpisu o bezpečnosti a ochraně zdraví při manipulaci s tlakovými lahvemi, Vyhláška 50/ Sb. §4 a revizí elektrického zařízení
 • je seznámen s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR