Nitrosaminy a ATNC

Nitroso sloučeniny jsou látky, které obsahují ve své molekule kovalentně vázanou nitroso skupinu (-NO). Podle atomu, na který je tato skupina vázána, lze dále rozlišovat C-, N-, S- a O-nitroso sloučeniny. Nejvýznamnějšími nitroso sloučeninami v potravinářství jsou N-nitroso sloučeniny, konkrétně N-nitrosaminy.

Do skupiny těkavých se zařazují látky s kratšími uhlovodíkovými řetězci nebo jednoduchými nesubstituovanými heterocykly, např. N-nitrosodimethylamin (NDMA). Řada studií potvrdila, že N-nitrosaminy jsou látky silně karcinogenní a mutagenní. Jejich přítomnost byla prokázána v grilovaném, v některých kosmetických přípravcích, tiskařských a tetovacích barvách, pryžových výrobcích, sušených rybách, uzeninách, v cigaretovém kouři a v neposlední řadě ve sladu a v pivu.

Netěkavé N-nitrosaminy se stanovují spolu s těkavými N-nitrosaminy jako zdánlivá suma všech N-nitroso sloučenin, tzv. ATNC (z anglického Apparent Total N-nitroso Compounds), kde se celková suma vyjadřuje jako koncentrace N-nitroso skupiny v jednotkách µg (N-NO)/l resp. kg.

Zdrojem N-nitrosaminů v pivu mohou být tedy všechny vstupující suroviny, ve sladu vznikají jako produkty reakcí sekundárních či terciálních aminoskupin s oxidy dusíku přítomných během hvozdění naklíčeného ječmene. Další příčinou vzniku N-nitrosaminů v pivu je bakteriální kontaminace piva či jeho meziproduktů.

VÚPS stanovuje těkavé N-nitrosaminy jednotlivé i celkové ve sladu a pivu, dále také v pryžích, barvách, ovzduší, plastech, uzeninách a dalších potravinách.
VUPS také provádí jako jedna z mála laboratoří v Evropě analýzu ATNC v pivu.

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.

Vedoucí AZL Praha:
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. 
tel: +420 224 900 150
olsovska@nullbeerresearch.cz

Sekretariát – příjem vzorků:
Veronika Švejkovská
tel: +420 224 900 151
azlpraha@nullbeerresearch.cz