Domů Výzkum, vývoj a inovace Transfer technologií
English
Transfer technologií
  

Výzkumné a vývojové aktivity VÚPS byly již od jeho počátků existence úzce provázány s nápojovým průmyslem, zejména pak pivovarstvím a sladařstvím. Proto zde jsou bohaté zkušenosti s tím,  jak reagovat na potřeby průmyslové praxe a jak rychle  a efektivně převádět výsledky výzkumu a vývoje do praktického využití.

VÚPS se aktivně zapojil do projektu Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe, který byl podpořen v rámci 31. výzvy OP Vzdělání pro konkurenceschopnost. Účast v projektu přispěla ke zvýšení znalostí a kvalifikace pracovníků ústavu v této oblasti.

V roce 2010 se VÚPS  stal jedním ze zakladatelů Centra transferu technologií zemědělství, potravinářství a bioenergetiky  (CTT ZPB). Hlavním cílem tohoto společného sdíleného  pracoviště, kde jsou partnery kromě VÚPS, a.s.  ještě další čtyři subjekty zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti zemědělství a potravinářství ( Agritec Plant Research, s.r.o., Oseva vývoj a výzkum, s.r.o., Výzkumný ústav bramborářský, s.r.o., a Zemědělský výzkum, spol. s.r.o.)  je poskytováním komplexních specializovaných služeb pro účely komercionalizace výsledků VaV.  Tím, že členové Centra vzájemně sdílí služby odborníků na právní oblast, oblast strategického řízení, controllingu, strategického marketingu a managementu, dosáhli zefektivnění práce a došlo i k úsporám nákladů v oblasti transferu ve srovnání s variantou, kdy by byla  zřízena individuální pracoviště pro všech pět výzkumných organizací. Ve sdíleném pracovišti byla zřízena i Rada pro transfer technologií, která posuzuje možnosti uplatnění výsledků výzkumu svých členů v praxi.

Partneři v Centru  disponují odborníky s potřebnou znalostní průmyslové praxe v jednotlivých oblastech, kteří mohou účinně realizovat různé formy transferu znalostí.

Ve VÚPS jde jmenovitě o následující pracovníky:

-          Karel Kosař, Věra Hönigová, Vladimíra Janečková (pivovarství a sladařství)

-          Vratislav Psota, Ivo Hartman (ječmen a slad)

-          Martin Slabý, Aleš Mikyška (pivo, chmel)

-          Dagmar Matoulková (mikrobiologie nápojového průmyslu)

-          Jana Olšovská, Pavel Čejka, Jiří Čulík (laboratorní analýzy v nápojovém průmyslu)

-          Renata Mikulíková, Sylvie Běláková  (cizorodé látky v nápojích)