Valné hromady

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li tento zákon jinak.

Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání způsobem určeným zákonem a stanovami.

Pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o konání  valné hromady jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení  a současně jsou zveřejňovány na těchto www stránkách v Aktualitách.

Zápisy z valných hromad  jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.