Nové projekty VaVaI zahajované na VÚPS

Od počátku r. 2019 začíná VÚPS s partnery řešit nové úkoly VaVaI, které uspěly ve veřejných soutěžích a jsou proto podpořeny z veřejných zdrojů.

QK 1910197,  Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene, 2019-2023, poskytovatel MZe

Partneři v projektu:  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. , Agrotest fyto, s.r.o., Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Výzkumné centrum Selton, s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Projekt volí při řešení problematiky zachování udržitelného sladovnictví a pivovarnictví multidisciplinární přístup. Zahrnuje vyhledávání genetických zdrojů s využitím technik molekulární biologie a klasických metod hodnocení výchozích odrůd a linií, a to za účelem tvorby vlastních kombinací. Cílem je získat materiály k tvorbě nových zdrojů s deklarovanými vlastnostmi a polotovarů využitelných k přímé tvorbě odrůd schopných dosáhnout dobrých kvalitativních parametrů i ve stresových podmínkách, především v období sucha. V případě jarního ječmene budou hledány genotypy schopnější vyrovnat se suchem a zároveň být nositeli sladovnické kvality. V případě ozimého ječmene budou hledány genotypy se sladovnickou kvalitou, kterým rychlý vývoj na jaře v důsledku možnosti využití zimní vláhy poskytuje větší šanci uniknout suchu v době tvorby a zrání obilek.

 

TH04030119,  Senzomika jako řídící prvek vinařské technologie, 2019 – 2022, poskytovatel Technologická agentura České republiky (TAČR)

Partneři v projektu:  EPS Biotechnology, s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

V rámci projektu bude experimentálním způsobem zjištěn rozsah uplatnění senzomiky v rámci celé technologie výroby vína. Na rozdíl od senzorické analýzy hotového vína, která pasivně hodnotí konečný produkt, se zde očekává možnost aktivně využít možnosti moderního analytického oboru se zcela zjevným úmyslem zdokonalit technologii výroby vína orientací na chuťovou atraktivitu produktu, její reprodukovatelnost a udržitelnost technickou a technologickou cestou. Cílem projektu je koncept vinařské technologie řízený senzomicky, adaptace a zdokonalení senzomických metod pro tyto účely a úprava technických systémů vinifikace a odběru vzorků, která zajistí uplatnění nálezů a zjištění získaných interpretací senzomických dat.