VÚPS a.s. > Vzdělávání > Rekvalifikační kurzy
    

Rekvalifikační kurz

predavani diplomu

Pivovarnické a sladovnické práce

Akreditace MŠMT-1374/2018-1/38    udělena 11.4. 2018 do 11.4. 2021
Adresa místa konání výuky:   Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.,
                                                     Lípová 511/15, Praha 2, Nové Město, 120 44   nebo  Mostecká 7, Brno 614 00
Odborný garant - informace:  Ing. Jaromír Fiala, Ph.D. ( fiala@nullbeerresearch.cz , tel: 725 969 808)
 
Podrobnosti  a přihlášku do kurzu naleznete ve složce Rekvalifikační kurz v Dokumentech ke stažení.
Profil absolventa kurzu:
 • má základní teoretické znalosti o historii a technologických postupech výroby sladu a piva (máčení, klíčení, hvozdění, pražení, odkličování, varní proces,       kvašení mladiny, dokvašování mladého piva, filtrace, stabilizace, pasterace, stáčení do transportních obalů)
 • je schopen kvalifikovaně pracovat podle daného výrobního postupu
 • je schopen zvolit technologické podmínky a parametry výroby sladu a piva
 • je schopen zaznamenat a vyhodnotit technické údaje a podat zprávy o výrobních procesech a výsledcích
 •  zná základní bilanční výpočty
 •  ovládá odbornou sladařskou a pivovarskou terminologii
 •  má ucelené znalosti o surovinách, obalech, pomocných a přídatných látkách používaných při výrobě sladu a piva, jejich přejímce a kontrole
 •  je schopen udržovat a pomnožit kvasničné kultury
 •  je schopen obsluhovat základní zařízení pro výrobu sladu a piva
 •  je schopen vyrobit slad, sladinu, mladinu a pivo
 •  je schopen čistit, dezinfikovat, udržovat, seřídit a provádět základní opravy technického vybavení
 •  je schopen provádět základní mikrobiologické a analytické rozbory provozní kontroly jakosti pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu
 •  je schopen provádět odběr vzorků a smyslové posuzování jejich jakosti
 •  umí interpretovat a provozně využít získané výsledky rozborů
 •  zná podmínky skladování surovin, jejich ošetření, úpravu, předběžné zpracování, balení a transport
 •  zná podmínky skladování hotových výrobků, jejich balení, označování a expedici
 •  je seznámen se základní legislativou vztahující se k výrobě sladu a piva
     

Vstupní předpoklady pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu:

 • Ukončené střední vzdělání
 • Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
 • Minimální věk 18 let
 
Organizační forma vzdělávání:   Prezenční forma.  Účast na kurzu musí být min. 80%.
Metody výuky:   Přednášky, procvičování a praxe
Vyučovací jazyk rekvalifikace:   český
 
Rámcový rozvrh teoretické a praktické výuky:   Výuka nepřesáhne 8 hodin denně + přestávky.
Vyučovací hodina teoretické výuky je v rozsahu 45 minut. Vyučovací hodina praktické výuky/praxe je v rozsahu 60 minut.
 
Popis průběhu praktické výuky:  výuka probíhá formou technologických cvičení a laboratoří. V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup varního procesu na experimentálním pivovaru VÚPS, provede odběr vzorků k analýzám a seznámí se se závěrečnými úpravami piva a stáčecím zařízením piva do lahví. Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly vstupních surovin – ječmene, vody a chmelu, meziproduktů, vedlejších produktů a konečného sladu a piva.
 
Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností:   zkouška složená z písemného testu, z ústní části před zkušební komisí  a z praktické části v laboratoři. Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky musí být min. 80% z celkového počtu bodů (80 bodů ze 100).